24/11/2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το κωδικοποιημένο Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την επωνυμία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24 η Δεκεμβρίου 2007 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας Κορωναίου 14 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης

Παροχή ειδικής άδειας σε μετόχους της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στην ίδρυση νέων ανωνύμων εταιρειών με παρεμφερή σκοπό.
Έγκριση αδείας συμμετοχής μελών του Δ.Σ., στην Διοίκηση νέων ανωνύμων εταιρειών με παρεμφερή σκοπό.
Έγκριση συμβάσεων με θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.
 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών του μέσω του χειριστή τους στο σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κορωναίου 14 Ηράκλειο Κρήτης, στο τμήμα Μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει επίσης να κατατεθούν και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ηράκλειο Κρήτης 27 Νοεμβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε