29/9/2017 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η υποβολή της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 4, του ν.3556/2007, θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.domik.gr) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε