08/1/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.242.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί του θέματος της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Εκλογή επιτροπής Ελέγχου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 .

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί το θέμα Εκλογής επιτροπής Ελέγχου κατ’εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορίζει η επιτροπή να απαρτίζεται από τα τρία παρακάτω μέλη:
• Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Παγωμένο Ιωάννη του Στυλιανού, συνταξιούχο Οικονομολόγο, κάτοικο Ηρακλείου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 455224
• Μέλος της Επιτροπής τον κ. Δημόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτοχο του με αριθμό Α.Κ. 477565 δελτίου ταυτότητας και
• Μέλος της Επιτροπής τον κ. Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτοχο του με αριθμό Λ 976689 δελτίου ταυτότητας.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε