25/4/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα  4.1.2(β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019.

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018, με ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr ) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr ) την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019.
  • Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε