17/07/2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Αυγούστου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑ Α.Ε.»  στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.
    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά των μετοχών της εταιρείας  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.
     Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την ΑLPHA  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης υπέρ των εκπροσώπων των ομολογιούχων ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρω (€ 2.800.000,00) επί ακινήτου της εταιρείας εμβαδού οικοπέδου 8.112,20 τ.μ., κτηρίου 2.538,00 τ.μ. ευρισκόμενο στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου καθώς και ενεχυρίαση- εκχώρηση των σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).Ηράκλειο Κρήτης 15 Ιουλίου 2008Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε