13/08/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 13/8/2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 10:00 π.μ. στην οποία παρέστησαν 7 Μέτοχοι κομιστές 11.090.052 μετοχών, ποσοστό 69,19 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 11.090.052 δηλαδή ποσοστού 69,84 % επί των δικαιωμάτων ψήφου. Στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος κ. Γ. Συνατσάκης, οποίος κατέχει μετοχές σε ποσοστό 51,14% και δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό 51,63%, με αίτηση του η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, ζήτησε από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει της παρ. 3 αρθ. 39 του κ.ν. 2190/1920, την αναβολή λήψης αποφάσεων επί των 2 πρώτων θεμάτων της ημερησίας διάταξης αυτής, με ημερομηνία συνέχισης των εργασιών την 5/9/2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα  γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έκανε δεκτό το αίτημα του μετόχου και ανέβαλε την συζήτηση των δύο πρώτων θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα, χωρίς υποχρέωση της εταιρείας για επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης και πρόσκλησης των μετόχων.

 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εν συνεχεία επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα την παρακάτω απόφαση:

1.Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την ΑLPHA  ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης υπέρ των εκπροσώπων των ομολογιούχων ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρω (€ 2.800.000,00) επί ακινήτου της εταιρείας εμβαδού οικοπέδου 8.112,20 τ.μ., κτηρίου 2.538,00 τ.μ. ευρισκόμενο στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου καθώς και ενεχυρίαση- εκχώρηση των σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.090.052   μετοχές, ποσοστό 100%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε