12/09/2008 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

H Δομική Κρήτης Α.Ε. σε απάντηση της από 9 Σεπτεμβρίου 2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προκειμένου να διευκολυνθεί το επενδυτικό κοινό στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας μας, γνωρίζουμε τα εξής:

•Οι «Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών» παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα διότι υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές αγοράς των πρώτων υλών και υλικών  και διότι η φύση των έργων που εκτελούνται επηρεάζει και τις αναλώσεις υλικών π.χ. ένα λιμενικό έργο έχει σημαντικά λιγότερο κόστος πρώτων υλών σε σχέση με ένα οικοδομικό έργο.

•Τα «Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως » συναρτώνται με τον κύκλο εργασιών, σε σχέση με τον οποίο και κινούνται ανάλογα και από την άποψη αυτή δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντική διαφοροποίηση  συγκρινόμενα με το  αντίστοιχο  διάστημα της προηγουμένης χρήσεως.

Οι  ανωτέρω επεξηγήσεις θα συμπεριληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις  της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, ως  πρόσθετος εμπλουτισμός των ελάχιστων πληροφοριών που προβλέπονται από το Δ.Λ.Π. 34 ..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε