26/11/2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑ Α.Ε.»  στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.
    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά των μετοχών της εταιρείας  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.
    Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρω 2.000.000 για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού και χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης συνολικού ποσού Ευρω 2.000.000  επί των ακινήτων της εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα επιφάνειας 170,00 τετραγωνικών μέτρων και στην οδό Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και ενεχυρίαση – εκχώρηση των σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).

Ηράκλειο Κρήτης 24 Νοεμβρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε