26/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 26/6/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 10.00 πμ στην οποία παρέστησαν 7 Μέτοχοι κομιστές 11.377.269 μετοχών, ποσοστό 70,98 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 11.377.269 δηλαδή ποσοστού 71,65 % επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1.      Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου ενέργειας  «Αιολικό πάρκο βοσκερού» της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

2.      Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

3.      Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑ Α.Ε.»  στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

4.      Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά των μετοχών της εταιρείας  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

5.      Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

6.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

7.      Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγετε ένα νέο μέλος, ο κ. Αποστολίδης Αντώνιος του Χρήστου-Γεωργίου ως μη εκτελεστικό μέλος. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 11.022.152 μετοχές, ποσοστό 100%.

8.      Εκλογή μελών και σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 ν.3693/2008. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το όγδοο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

9.      Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ένατο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

10.  Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2009. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δέκατο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

11.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Τακτική ελέγκτρια  εκλέγεται η κ. Ιφιγένεια Γάτσιου του Γεωργίου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.  Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ενδέκατο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

12.  Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Ενέκρινε  την σύναψη διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας . Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δωδέκατο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

13.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δέκατο τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.377.269 μετοχές, ποσοστό 100%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε