01/09/2009 Υποβολή προσφοράς από Enel Green Power International BV

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (η «Εταιρία») ανακοινώνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, ότι η εταιρία Enel Green Power International BV έχει υποβάλει προσφορά για την αγορά των μετοχών των παρακάτω εταιριών:

α) της «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.», οι μετοχές της οποίας ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Εταιρία (πάρκο εν λειτουργία, ισχύος 5,95 MW, και υπό ανάπτυξη έργα προσφερόμενο τίμημα 10.400.000 €),

β) της «Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.» (πάρκο με άδεια εγκατάστασης, ισχύος 5 MW), της οποίας η Εταιρία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) της «Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.» (πάρκο με άδεια παραγωγής 28 MW), της οποίας η Εταιρία κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) της «Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαϊας Α.Ε.» (έχουν κατατεθεί αιτήσεις και μελέτες για τέσσερα πάρκα συνολικής ισχύος 120 MW), της οποίας η Εταιρία κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου, και

ε) της «Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (έχουν κατατεθεί αιτήσεις και μελέτες για τέσσερα πάρκα συνολικής ισχύος 136 MW), της οποίας η Εταιρία κατέχει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την προσφορά, η κατάρτιση των οριστικών συμβάσεων για την πώληση των μετοχών των ως άνω εταιριών θα τελεί υπό αιρέσεις, όπως, κατά περίπτωση, η έκδοση αδειών εγκατάστασης, η παροχή εγκρίσεων κλπ. Το τίμημα θα καταβληθεί με την πλήρωση των αιρέσεων και το ύψος του θα αποτελεί συνάρτηση του Καθαρού Συντελεστή Φόρτισης (Net Capacity Factor) και της αδειοδοτημένης ισχύος κάθε πάρκου. Ως προκαταβολή για το δικαίωμα εξαγοράς των εταιριών υπό β΄ - ε΄ ανωτέρω θα καταβληθεί συνολικώς σε όλους τους μετόχους τους, με την υπογραφή της συμφωνίας, το ποσό των 2.500.000 €. Εταιρίες του Ομίλου «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» θα αναλάβουν μελέτες και έργα για την ανάπτυξη και κατασκευή των πάρκων,  με όρους αγοράς.

Η Εταιρία μελετά την προσφορά και θα προχωρήσει στις αναγκαίες δημοσιεύσεις σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ή μη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε