ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘ1.4.4.4)

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013-30.09.2013 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της 04.04.2013 απόφασης του Δ.Σ του Χ.Α οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, για τους λόγους που αναφέρονται σε προγενέστερες ανακοινώσεις.  

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες, προγράμματα περικοπής δαπανών αλλά και ανάληψης νέων έργων, με στόχο την άρση του κριτηρίου υπαγωγής με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, όπως ορίζει το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.  

Ήδη, με βάση τα αποτελέσματα του εννιαμήνου του 2013 η οικονομική κατάσταση παρουσίασε βελτίωση, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) και στα αποτελέσματα προ φόρων, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Μητρικής.

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη περίοδο και εκτιμούμε ότι παραμένουν σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Εν τω μεταξύ η εταιρεία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση τους όπως έχει ήδη αναφερθεί σε ανακοινώσεις κατά την δημοσίευση των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε