ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.Η Δομική Κρήτης Α.Ε. (η «Εκδότρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 3556/2007 και 10 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των από 27.12.2012 επιστολών γνωστοποίησης και σχετικών εντύπων TR-1 που έλαβε από τους μετόχους της, ανακοινώνει τα εξής:1. Ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε στις 27.12.2012 από τον κ. Χούμπαυλη Χρήστο με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, 845.040 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 5,32% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.Με βάση της 27.12.2012 γνωστοποίησης, των κκ. Συνατσάκη Γεώργιου- Πρόεδρου & Διευθύνων Σύμβουλου και του κ. Χούμπαυλη Χρήστου μέσω των εντύπων TR-1 στην Εκδότρια, ο αριθμός των μετοχών και τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια των ανωτέρω μετόχων μεταβλήθηκαν ως εξής: 1. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο στην Εκδότρια ανέρχεται σε 9.042.452 (ήτοι, ποσοστό 56,94% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από 8.197.412 (ήτοι, ποσοστό 51,62% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση. 2. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον κ. Χούμπαυλη Χρήστο στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1.057.360 (ήτοι, ποσοστό 6,65% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από 1.902.400 (ήτοι, ποσοστό 11,98% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε