03/06/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε  11565/06/Β/86/20, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1.Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου ενέργειας  «Αιολικό πάρκο βοσκερού» της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93.

2.Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.

3.Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑ Α.Ε.»  στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.

4.Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά των μετοχών της εταιρείας  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920.

5.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 έως 31/12/2008 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

6.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008.

7.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

8.Εκλογή μελών και σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με άρθρο 37 ν.3693/2008

9.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2009.

11.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

12.Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

13.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις


 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κορωναίου 14, Τ.Κ. 712.02 Ηράκλειο Κρήτης).

Ηράκλειο Κρήτης 1  Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Contact Us

  • STRUCTURAL GROUP CRETE
  • Investor Relations
  •     14 Street Koronaiou ,PC. 71202, HERAKLION, CRETE
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε