Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων Μετόχων - Έντυπα - Αποφάσεις

Λοιπα Έντυπα - Αποφάσεις

Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1  (Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών και Δικαιωμάτων ψήφου)file download icon png 23(1).

 

 

Διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 από τους μετόχους της Δομικής Κρήτης και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα κατά ν.3556/2007

H Εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση και τη διαδικασία δημοσιοποίησης σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (εφεξής "Νόμος"), τις προβλέψεις της υπ' αρ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "Απόφαση") και τις σχετικές διευκρινίσεις της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής "Εγκύκλιος").

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:

Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, είναι τα εξής:

(α) κάθε μέτοχος Εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

(β) κάθε πρόσωπο (μέτοχος ή μη) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου της ίδιας Εταιρίας και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη,

(γ) κάθε πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου.

Προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται σε 7.621.799,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.878.748 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 48 λεπτών (ευρώ 0,48) η κάθε μία.

Επισημαίνεται, ότι από τις 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου) και το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση της Εταιρίας για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί, πριν την ημερομηνία αυτή σε ανάλογη ενημέρωση, βάσει του προϊσχύσαντος Π.Δ.51/1992.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 νομίμως υπογεγραμμένου, ταυτόχρονα στη Δομική Κρήτης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για τους σκοπούς ευχερέστερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο ( www. cmc. gov. gr/Υπηρεσίες/Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης) τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ελλάδα.

Στο βαθμό που οι ανωτέρω πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών και να προβαίνουν σε γνωστοποίησή τους.

1. Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, οφείλουν να προβαίνουν στη γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.

2. Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο της Εταιρίας, όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)

Το υπόδειγμα συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν, εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

(α) Στην Εταιρία, στα γραφεία αυτής στην οδό Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κ. Αντώνη Αδάμη (τηλ.: (+30) 2810-28.82.87), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007".

Για τη διευκόλυνση των μετόχων, η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax: (+30) 2810-34.11.56, με συνοδευτικό φύλλο αποστολής, που να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρίας, και

(β) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα) και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007" ή αποστέλλεται με φαξ στον αριθμό (210) 3377243. Στην τελευταία περίπτωση, το έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του τυχόν εκπροσώπου του υπόχρεου προσώπου που υπογράφει τη γνωστοποίηση, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκληση τους. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποιό συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 Ευρώ.

Στο ίδιο άρθρο του Νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Τέλος η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο , ότι μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών , στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του ΠΔ 51/1992 , δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στο τμήμα Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2810-28.82.87; Fax:2810-34.11.56, υπεύθυνος κ. Αντώνης Αδάμης).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

 

 

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet