ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

(Φ.Ε.Κ. - Αρ. Φύλλου 901, 16/06/2004)  

 Α. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

1. Σχετική αίτηση (έντυπο του Κ.Α.Α.)

2. Επικυρωµένο αντίγραφο κληρονοµητηρίου

3.Πιστοποιητικό περί µη ανάκλησης/τροποποίησης/ακύρωσης του κληρονοµητηρίου(παραλαµβάνεται από την εταιρεία επικυρωµένο και µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 µηνώναπό την ηµεροµηνία που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο)

4. Το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973

* Εναλλακτικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 όπου δεν απαιτείται ηεξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκοµίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς. Επί της Υ.Δ. θα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

5. Βεβαίωση (από το Χ.Α.) ή φωτοτυπία του ΗΔΤ του Χ.Α. για την τιµή κλεισίµατοςτης προηγούµενης ηµέρας από την ηµεροµηνία θανάτου

6. Εκτύπωση των στοιχείων µερίδας κάθε κληρονόµου.

 Β. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ

1. Σχετική αίτηση (έντυπο του Κ.Α.Α.)

2. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου περί δηµοσίευσης τηςδιαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωµένο αντίγραφο της δηµόσιαςδιαθήκης

3. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου, µε τα οποίακηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφηδιαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία)

4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης

5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος

6. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµίας(Τα πιστοποιητικά 4, 5 και 6 επίσης επικυρωµένα και η προσκόµισή τους στην εταιρείαπρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από τοΠρωτοδικείο).

7. Το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973* Εναλλακτικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 όπου δεν απαιτείται ηεξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκοµίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς. Επί της Υ.Δ. θα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

8. Βεβαίωση (από το Χ.Α.) ή φωτοτυπία του ΗΔΤ του Χ.Α. για την τιµή κλεισίµατοςτης προηγούµενης ηµέρας από την ηµεροµηνία θανάτου

9. Εκτύπωση των στοιχείων µερίδας κάθε κληρονόµου  

 

Γ. ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (η οποία νασυµπεριλαµβάνει και µετοχές)

1. Σχετική αίτηση (έντυπο του Κ.Α.Α.)

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής τηςκληρονοµίας του αποβιώσαντα

3. Το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973

* Εναλλακτικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 όπου δεν απαιτείται ηεξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκοµίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς. Επί της Υ.Δ. θα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

4. Βεβαίωση (από το Χ.Α.), ή φωτοτυπία του ΗΔΤ του Χ.Α. για την τιµή κλεισίµατοςτης προηγούµενης ηµέρας από την ηµεροµηνία θανάτου

5. Εκτύπωση των στοιχείων µερίδας κάθε κληρονόµου

 

Δ. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ Ή ΔΙΑΘΗΚΗ Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. Σχετική αίτηση (έντυπο του Κ.Α.Α.)

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα

3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα

4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα

5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος

6. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµίας(Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 4,5 και 6 η εταιρεία ταπαραλαµβάνει µε χρονικό όριο ενός µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από τοΠρωτοδικείο).

7. Το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973

* Εναλλακτικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 όπου δεν απαιτείται ηεξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκοµίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς. Επί της Υ.Δ. θα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

8. Βεβαίωση (από το Χ.Α.), ή φωτοτυπία του ΗΔΤ του Χ.Α. για την τιµή κλεισίµατοςτης προηγούµενης ηµέρας από την ηµεροµηνία θανάτου

9. Εκτύπωση των στοιχείων µερίδας κάθε κληρονόµου

 

Ε. ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (η οποίαδεν συµπεριλαµβάνει και µετοχές)

1. Σχετική αίτηση (έντυπο του Κ.Α.Α.)

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής τηςκληρονοµίας του αποβιώσαντα

3. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα (εφόσον έχειχωρήσει εξ αδιαθέτου διαδοχή)

4. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος(Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 3 και 4 η εταιρεία τα παραλαµβάνειµε χρονικό όριο ενός µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο).

5. Το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973

* Εναλλακτικά και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 ν. 3220/2004 όπου δεν απαιτείται ηεξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς, αντί του πιστοποιητικού προσκοµίζεται από τον υπόχρεο σε φόρο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκοµιζόµενη δήλωση φόρου δεν έχουν µεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονοµιάς. Επί της Υ.Δ. θα βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι η υπογραφή είναι γνήσια.

6. Βεβαίωση (από το Χ.Α.) ή φωτοτυπία του ΗΔΤ του Χ.Α. για την τιµή κλεισίµατοςτης προηγούµενης ηµέρας από την ηµεροµηνία θανάτου

7. Εκτύπωση των στοιχείων µερίδας κάθε κληρονόµου      

* Για όσα από τα πιστοποιητικά που είχαν κατατεθεί προκειµένου για παροχήπληροφοριών (µε την ΑΙΤ025) έχει παρέλθει ο χρόνος εντός του οποίου γίνονταιδεκτά από το Κ.Α.Α. πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την ηµεροµηνία κατάθεσηςτων λοιπών δικαιολογητικών για τη µεταβίβαση των αξιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet