18/05/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 0,55% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Δ.Σ. αποφάσισε στη συνεδρίαση της 17/5/2021 αφού έλαβε υπόψη την από 11/5/2021 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Συναλλαγής που διενεργήθηκε από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. με τη μέθοδο αποτίμησης Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης και στα πλαίσια των άρθρων 99 και 101 του Ν. 4548/2018 επί του εύλογου και δίκαιου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας κατά 99,45% Δομική Βιομηχανικής Α.Ε., την εξαγορά του 0,55% ήτοι 7.600 κοινών ονομαστικών μετοχών από το συνδεδεμένο πρόσωπο κ. Συνατσάκη Γεώργιο. Το συνολικό τίμημα προσδιορίστηκε στο ποσό των € 37.036,06 και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που θα γίνει μετά την παρέλευση της κατά νόμο οριζόμενης προθεσμίας, η εταιρεία θα συμμετέχει πλέον με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

FaLang translation system by Faboba

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 34.11.56

E-mail: info{at}domik.gr 

           IR (@)domik.gr

 

© 2021 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε