6/5/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.»)

Λοιπές Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην οποία συμμετέχει η εκδότρια με ποσοστό 97,51%, και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2022 τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.».

Οι εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.» έχουν ομοειδή αντικείμενο δραστηριότητας με τη μητρική τους εταιρεία και το ποσοστό της μητρικής «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στην «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» ανέρχεται σε 99,7% και στην «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.» σε 99%.

Το παραπάνω αποφασίστηκε στα πλαίσια της επίτευξης μικρότερου κόστους λειτουργίας, τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η εν λόγω συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού θα οριστεί ο ισολογισμός της 31/12/2021 και θα οριστεί ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής λογιστής για την πιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet