ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.» ΑΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Λοιπές Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει σε συνέχεια της 6ης Μάϊου 2022  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. που δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίου Τύπου της εκδότριας της 6/5/20222 και αφορούσε τη συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ Α.Ε.» και «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 ότι αυτή ολοκληρώθηκε.

Συγκεκριμένα με τη με αριθμό 4022/08-09-2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΑΔΑ: 9ΨΖ8469ΗΛΞ-0Ο9), εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση και η απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) την 09/09/2022 με ΚΑΚ 3039707.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 34.11.56

E-mail: info{at}domik.gr 

           IR (@)domik.gr

 

© 2021 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε