Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας 11/7/2023

Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας

 

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε προ ολίγου σήμερα Τρίτη 11.7.2023, ενημέρωση από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και

β) μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχων άμεσα και έμμεσα συνολικά ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της, ανακοίνωση περί καταρτίσεως μεταξύ του ιδίου, Γεωργίου Συνατσάκη, αφενός, και της συζύγου του Ελένης Συνατσάκη – Μουσουράκη και των θυγατέρων του Αλίκης Συνατσάκη και Αλκυόνης Συνατσάκη, αφετέρου, Ιδιωτικού Συμφωνητικού σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών τους στην εταιρία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: η «ΔΙΑ Α.Ε.»).

Συγκεκριμένα:

1) α) Η Ελένη Συνατσάκη Μουσουράκη κατέχει 35.930 μετοχές (ήτοι ποσοστό 8,79% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της ΔΙΑ Α.Ε.,

β) η Αλκυόνη Συνατσάκη κατέχει 82.574 μετοχές (ήτοι ποσοστό 20,21% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της ΔΙΑ Α.Ε.,

γ) η Αλίκη Συνατσάκη κατέχει 82.574 μετοχές (ήτοι ποσοστό 20,21% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της ΔΙΑ Α.Ε. και

δ) ο Γεώργιος Συνατσάκης κατέχει 35.930 μετοχές (ήτοι ποσοστό 8,79% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της ΔΙΑ Α.Ε.

Ήτοι, οι ως άνω κατέχουν συνολικώς 237.008 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΙΑ Α.Ε.

2) Με το καταρτισθέν σήμερα συμφωνητικό η Ελένη Συνατσάκη – Μουσουράκη, η Αλίκη Συνατσάκη και η Αλκυόνη Συνατσάκη εκχωρούν στο Γεώργιο Συνατσάκη τα δικαιώματα ψήφου τους στην εταιρία ΔΙΑ ΑΕ, που απορρέουν από όλες τις ως άνω μετοχές τους και, επομένως, ο Γεώργιος Συνατσάκης θα δύναται να τα ασκεί στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας ΔΙΑ Α.Ε., κατά την κρίση του.

3) Η ΔΙΑ ΑΕ κατέχει ποσοστό 9,988% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

4) Ο Γεώργιος Συνατσάκης κατέχει σήμερα στην Εταιρία άμεσα 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 58,631% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας) και ελέγχει έμμεσα, 1.586.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 9,988% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας) μέσω της εταιρίας ΔΙΑ Α.Ε., καθόσον η Εταιρία κατέχει 171.627 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρίας «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 42% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.») και ο ίδιος ο Γεώργιος Συνατσάκης κατέχει 35.9304 μετοχές (ήτοι ποσοστό 8,79% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της ΔΙΑ Α.Ε., επομένως, ελέγχει την ΔΙΑ Α.Ε., αφού ελέγχει ποσοστό 50,79% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΙΑ Α.Ε. (8,79% άμεσα και 42% έμμεσα, μέσω της Εταιρίας).

5) Με το υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό ο Γ. Συνατσάκης ελέγχει πλέον το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΙΑ Α.Ε.

6) Τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν επηρεάζουν το ποσοστό μετοχών που ελέγχει άμεσα και έμμεσα ο Γ. Συνατσάκης στην Εταιρία.

 

What is the payment method you want?

We will gradually support it
 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet