ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.Η Δομική Κρήτης Α.Ε. (η «Εκδότρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 3556/2007 και 10 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των από 27.12.2012 επιστολών γνωστοποίησης και σχετικών εντύπων TR-1 που έλαβε από τους μετόχους της, ανακοινώνει τα εξής:1. Ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, απέκτησε στις 27.12.2012 από τον κ. Χούμπαυλη Χρήστο με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, 845.040 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 5,32% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.Με βάση της 27.12.2012 γνωστοποίησης, των κκ. Συνατσάκη Γεώργιου- Πρόεδρου & Διευθύνων Σύμβουλου και του κ. Χούμπαυλη Χρήστου μέσω των εντύπων TR-1 στην Εκδότρια, ο αριθμός των μετοχών και τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια των ανωτέρω μετόχων μεταβλήθηκαν ως εξής: 1. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο στην Εκδότρια ανέρχεται σε 9.042.452 (ήτοι, ποσοστό 56,94% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από 8.197.412 (ήτοι, ποσοστό 51,62% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση. 2. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από τον κ. Χούμπαυλη Χρήστο στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1.057.360 (ήτοι, ποσοστό 6,65% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από 1.902.400 (ήτοι, ποσοστό 11,98% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν την ανωτέρω μεταβίβαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet