ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. (η «Εκδότρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 του Ν. 3556/2007 και 10 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των από 02.10.2015 επιστολών γνωστοποίησης και σχετικών εντύπων TR-1 που έλαβε από τους μετόχους της στις 05.10.2015, ανακοινώνει τα εξής:


Η «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ Α.Ε.» απέκτησε στις 02.10.2015 από την Α.Τ.Ε.Σ.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  με διακριτικό τίτλο «A.Τ.Ε.Σ.Ε.  Α.Ε.» με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, 1.586.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας που αντιπροσωπεύουν 9,988% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Με βάση την από 05.10.2015 γνωστοποίηση της «ΔΙΑ Α.Ε.» μέσω του εντύπου TR-1 στην Εκδότρια, ο αριθμός των μετοχών και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια της ΔΙΑ Α.Ε., καθώς και του εμμέσως ελέγχοντος αυτή κ. Γεωργίου Συνατσάκη, διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από την «ΔΙΑ  ΑΕ» στην Εκδότρια ανέρχεται σε 1.586.000 (ήτοι ποσοστό 9,988% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), από ΜΗΔΕΝ (ήτοι ποσοστό 0,00% επί του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) πριν από την ανωτέρω μεταβίβαση.

2. Μετά την ανωτέρω αναφερομένη μεταβίβαση, επήλθε αύξηση των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κυρίου Γεωργίου Συνατσάκη, άμεσα ή έμμεσα, καθόσον ο κ. Συνατσάκης α) κατείχε προ της ως άνω μεταβίβασης 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 58,631 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας) στην Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε. και β) κατέχει 13.804 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 5,63 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.»), τα οποία σε συνδυασμό με τις 1.189.9710 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην εταιρία «ΔΙΑ Α.Ε.» (ήτοι ποσοστό 48,50 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της «ΔΙΑ Α.Ε.») τα οποία κατέχει η ελεγχόμενη από τον κύριο Συνατσάκη όπως αναλύθηκε ανωτέρω, Εκδότρια Δομική Κρήτης Α.Ε., παρέχουν στον κύριο Συνατσάκη τη δυνατότητα εμμέσου ελέγχου της «ΔΙΑ Α.Ε.» και, κατ’ επέκταση, αυξάνουν το ελεγχόμενο από τον κύριο Συνατσάκη ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας Δομική Κρήτης Α.Ε. κατά το αποκτώμενο δυνάμει της ανωτέρω μεταβίβασης ποσοστό 9,988%.

3. Μετά την ανωτέρω αναφερόμενη μεταβίβαση, δεν κατέχονται μετοχές και δικαιώματα ψήφου από την «A.Τ.Ε.Σ.Ε.  Α.Ε.» στην Εκδότρια καθώς και από τον κύριο Χρήστο Χούμπαυλη ο οποίος είναι μέτοχος κατά 84,95% της εταιρείας «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.».

FaLang translation system by Faboba

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 34.11.56

E-mail: info{at}domik.gr 

           IR (@)domik.gr

 

© 2021 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε