9/9/2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ»που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.228.557 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,71% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1Ο :Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών     Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2021, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, oΠρόεδρος παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29.04.2022, αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://www.domik.gr), στις οποίες ενσωματώνονται:

- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021,

- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007, - η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ’ άρθρα 152 -153 ν. 4548/2018, και –

η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,71% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2021, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2Ο :Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ΄Εκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς τη Γενική συνέλευση την κάτωθι έκθεση που υπέβαλλαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει.

Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μελών για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.domik.gr).

Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 3Ο :Υποβολή της ΄Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2021 έως την 31/12/2021, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 σύμφωνη με τις εν ισχύ διατάξεις του αρθ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Ε.Ε. υπ’ αριθμό 537/2014. Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr).

Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4Ο :Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

 

Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 όπως έχει συνταχθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.domik.gr).

Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2021, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες, κατ’ άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018, πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4.9.2019. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2021 όπως αυτή έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητα της, από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,71% των εκπροσωπούμενων μετοχών, υπερψήφισε την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2021.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 5Ο :Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους  για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2021, κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,71% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2021.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 6Ο:Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή)  για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.

 

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2022 31.12.2022 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία GRANTTHORNTON Α.Ε.η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κατεχάκη 58, Αθήνα), με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία. Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθησόμενο σε αυτό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,71% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία GRANTTHORNTON Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κατεχάκη 58, Αθήνα), με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, και να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω εταιρεία. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 7Ο :Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2022 ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€15.900,00) και συγκεκριμένα :

-      Με την κα Παπαδοπούλου Λύδια, για την συμμετοχή της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ως μέλος στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων με μικτές αποδοχές περιόδου από 17/7/2022 έως και 16/7/2023, ποσού 12.300,00 € .

-      Με τον κο Δροσανάκη Γεώργιο, για την συμμετοχή του ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων με μικτές αποδοχές περιόδου από 17/7/2022 έως και 16/7/2023, ποσού 3.600,00 € .

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ΜΗΔΕΝ (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,71% των εκπροσωπούμενων μετοχών, προεγκρίνει αμοιβές, ύψους δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 15.900,00), για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2022.

Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 8Ο :Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, ΟΜΟΦΩΝΑ και ΠΑΜΨΗΦΕΙ παρέχει την άδεια σύμφωνα με τoάρθρο 98 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ήστην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.228.557, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.228.557, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 9Ο :Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Συνατσάκης Γεώργιος έλαβε τον λόγο και προέβη να ενημερώσει τους μετόχους, σχετικά με την πορεία της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου .

Αναμένεται εντός των ημερών η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιριών του ομίλου, με τον διακριτικό τίτλο:

α) «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 77871527000

β) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 77712227000 και

γ) «ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 77709927000

με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21, 30 έως 38 και 42 έως 45 του ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 17 του ν 4548/2018 .

Εφόσον υπάρξουν σχετικά γεγονότα προς αναφορά θα προβούμε σε ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος.

Οι μέτοχοι της εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία και τα πεπραγμένα της εταιρείας και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς διευκρίνηση περαιτέρω.

Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.

9η Σεπτέμβριου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

FaLang translation system by Faboba

Contact Us

  • STRUCTURAL GROUP CRETE
  • Investor Relations
  •     14 Street Koronaiou ,PC. 71202, HERAKLION, CRETE
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε